top of page

Müügitingimused

1. Üldsätted

 1. Veebipoe veronikailves.ee (edaspidi Veebipood) kaudu pakutava Kauba ostmisel nõustub Klient kõnealuste Veebipoe Müügitingimustega. Veebipood jätab endale õiguse teha igal ajal muudatusi Müügitingimustes, laadides muudetud Müügitingimused üles Veebipoodi aadressile veronikailves.ee. Veebipood ei ole kohustatud Klienti muudatustest informeerima. Muudatused jõustuvad koheselt pärast veronikailves.ee veebilehel avalikustamist.

 2. “Veebipood” on MinaTsioon, registrikood 2672791, aadress Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, J. Vilmsi 53a, 10115, elektronposti aadress info@veronikailves.ee;

 3. “Klient” on Veebipoe mis tahes kasutaja, kes on esitanud Tellimuse ning sõlmib Veebipoega Kauba Müügilepingu;

 4. “Kaup” tähendab Veebipoes müüdavaid veebipõhiseid kursuseid või muid tooteid ja teenuseid;

 5. “Müügileping” on leping Kliendi ja Veebipoe vahel Kauba ostmiseks Tellimuse alusel;

 6. “Tellimus” on sidevahendi abil Kliendi poolt edastatud pakkumus Müügilepingu sõlmimiseks Kliendi ja Veebipoe vahel;

 7. Veebipoel on õigus saata Kliendile personaalseid kommertsteadaandeid ja pakkumisi, kui Klient on avaldanud selleks soovi sisestades Veebipoes oma elektronposti aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.

 8. Veebipoel on õigus igal ajahetkel ilma põhjuseid nimetamata Veebipoe kasutamise kõigile Klientidele või üksikutele gruppidele kas tähtajaliselt või tähtajatult peatada või lõpetada täites Kliendi ees täitmata Müügilepingu.

 9. Veebipoe kaudu Kauba ostmisel kinnitab Klient, et on vähemalt 18-aastane.

 

2. Teenuse kirjeldus ja tellimuse esitamine

 1. Veebipoes saab Tellimusi esitada registreeritud või registreerimata Kliendina. Tellimuste ajalugu näeb Veebipoe keskkonnas ainult registreeritud Klient. Registreerimisel esitatud andmete õigsuse eest vastutab Klient isiklikult. Kui Kliendi andmed muutuvad, tuleb Veebipoele edastatud andmeid samuti muuta.

 2. Veebipood võimaldab Kliendil tellida veebipõhiseid kursuseid, millest osavõtmine on peale makse sooritamist võimalik virtuaalselt veronikailves.ee veebilehekülje vahendusel saades ligipääsu ostetud Kaubale vastavalt selle juures märgitud alguskuupäevale ja muudele tingimustele.

 3. Klient on kohustatud kasutama tellitud Kaupa üksnes isiklikult. Tellitud Kauba võimaldamine kolmandatele isikutele on keelatud. Sellise tegevuse tagajärjel võib Veebipood rakendada Müügitingimuste punkti 1.8.

 4. Allalaetavat kaupa on Kliendil võimalik digitaalsel kujul kätte saada ja alla laadida veebilingi kaudu. Selliseks Kaubaks on näiteks meditatsioonid ja teatud veebikursused. Allalaadimine toimub kas Veebipoe keskkonnas või saadetakse Kaup Kliendi poolt edastatud elektronposti aadressile läbi pilvelingi (Dropbox, Google Drive, OneDrive, WeTransfer jne). Meditatsioone on võimalik alla laadida, kuid allalaadimise link võib aeguda mõistliku aja möödudes (üldjuhul peale 30 kalendripäeva).

 5. Teave Kauba ja selle maksumuse kohta on esitatud Veebipoes vahetult Kauba juures. Kauba sisu ja üksikasjade kohta täpsema info saamiseks pöördub Klient Veebipoe poole.

 6. Kõik Veebipoes toodud hinnad on eurodes. Hinnad sisaldavad käibemaksu. Hinnale ei lisandu tasu kauba kohaletoimetamise eest, kui Kaup on allalaetav ja virtuaalne ning sellele ei ole võimalik kohaletoimetamist rakendada. Füüsiliselt tarnitavale kaubale isandub transpordikulu vastavalt toote juurde märgitud infole.

 7. Kauba tellimiseks valib Klient Veebipoest talle sobiva Kauba ja lisab selle ostukorvi. Kliendil on võimalik tellida ühe Tellimusega erinevat Kaupa, sh mitu kursust. Tellimuse lõpphind on nähtav ostukorvi menüüs real “Kokku”.

 8. Kliendil on võimalik ostukorvi sisu muuta kuni Tellimuse esitamiseni. Klient peab maksma Kauba hinna nagu seda on näidatud Veebipoes Tellimuse vormistamise hetkel. Kauba hinda Veebipoes võidakse aeg-ajalt muuta enne Tellimuse esitamist.

 9. Tellimuse vormistamiseks täidab Klient Veebipoes nõutud andmeväljad ja vajutab linki “MAKSA”. Klient kohustub esitama oma õige ja täieliku nime, kasutama kehtivat elektronposti aadressi ning telefoninumbrit. Klient vastutab isiklikult esitatud andmete õigsuse eest.

 

3. Tasumine ja lepingu sõlmimine

 1. Kliendil on võimalus valida Kauba eest tasumine kas ühes või mõnel juhul ka mitmes osas. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille eest saab tasuda sisestades oma kaardi andmed. Kaardimakseid vahendab Stripe. Jätkuva kuutasupõhise liikmeprogrammiga liitumise puhul nõustub Klient tähtajatu püsimaksega vastavalt tema valikule 1 kord kuus, kuni ta otsustab liikmestaatuse lõpetada. Liikmestaatuse lõpetamisel püsimaksekorraldus tühistatakse. Ligipääs liikmeprogrammi sisule jääb Kliendile vastavalt tasutud ajale.

 2. Makseid vahendab Stripe. Tasumine toimub väljaspool Veebipoodi turvalises keskkonnas – krediitkaardiga tasumisel Stripe-i turvalises keskkonnas. Müüjal puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele.

 3. Müügileping sõlmitakse alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole. Kui Klient valib tasumise mitmes osas, siis jõustub Müügileping alates esimese osa laekumisest. Klient ei saa ligipääsu kursusele enne tasumisele kuuluva summa või selle esimese osa laekumist Veebipoe arvelduskontole.

 4. Pärast Müügilepingu sõlmimist edastatakse Kliendile kinnitus Müügilepingu sõlmimise kohta ning võimaldatakse juurdepääs ostetud kursusele koheselt või kursuse alguskuupäeval. Kinnitus edastatakse Kliendi poolt antud kontaktandmetele (sh elektronposti aadress, telefon). Arve saadetakse Kliendile pärast makse teostamist.

 5. Kui Müügilepingut ei ole võimalik täita seoses Kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest Klienti esimesel võimaluses ning tagastatakse tasutud raha viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul teate saatmisest.

 

4. Taganemisõigus

 1. Kauba eest tasumisega annab Klient selge ja üheselt mõistetava nõusoleku teadmisest, et Klient kaotab Müügilepingust taganemisõiguse digitaalse sisuga toodetele ja teenustele.

 2. Klient kinnitab, et seoses Kauba eripäraga, mis seisneb Veebipoe kaudu kursusele või tootele ligipääsu võimaldamises, puudub Kliendil õigus Müügilepingust taganeda.

 3. Müügilepingust taganemise võimatus tuleneb võlaõigusseaduse § 47 lg 3 p-st 13, mille kohaselt ei ole võimalik taganeda lepingust, mille esemeks on sellise digitaalse sisu edastamine, mida ei toimetata kätte füüsilisel andmekandjal, kui selle edastamine on alanud Kliendi eelneval sõnaselgel nõusolekul, ning Klient kinnitab asjaolu, et ta kaotab seeläbi oma taganemisõiguse.

 4. Tarbijal on VÕS tulenevalt õigus tellitud füüsilised tooted 14 päeva jooksul tagastada.

 5. Tagastatav toode ei tohi olla kasutatud või kahjustatud ning peab olema originaalpakendis. Tootega tutvumiseks võib kasutada seda viisil, mis on vajalik asja olemuses, omadustes ja toimimiseks veendumiseks.

 6. Tagastatav toode peab olema komplektne (sisaldama kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid ja detaile).

 7. Tagastamisavaldus tuleb esitada e-posti aadressile info@veronikailves.ee Avaldusse tuleb kindlasti ära märkida: tagastatav toode, tellimuse number, Tarbija andmed (nimi, sidevahendite andmed), raha tagastamiseks vajalikud andmed.

 8. Tagastatud toote eest Ostjalt laekunud raha tagastatakse Ostjale 14 päeva jooksul kui tagastatud toode ei ole kasutatud või kahjustatud, on komplektne ning originaalpakendis. 

 

5. Müügigarantii

 1. Tarbijal (füüsilisest isikust ostja) on vastavalt võlaõigusseadusele kõikidele toodetele kaheaastane pretensiooni esitamise õigus, teistel ostjatel 6 kuu jooksul arvates toodete üleandmise hetkest.

2.  Veebipood ei vastuta: 

- toote halvenemise/kahjustumise eest kui see ei ole toimunud Veebipoe süül; puuduste eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel; 

- toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral;

- toote kukkumisel, vääral kohtlemisel, paigaldamisel tootele tekkinud või toote poolt tekitatud kahjude eest.

​3.  Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Ostjal õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu () või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode ().

4.  Asendus- või raha tagasi garantii rakendamiseks peab Ostja tagastama nõuetele mittevastava või puudusega toote Veebipoele viidates, milles seisneb toote mittevastavus või puudus.

5.  Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on Ostjal ka muud seadusest tulenevad õigused õiguskaitsevahendite rakendamiseks.

6. Vaidluste lahendamine ja lõppsätted

 1. Kui Kliendil on mis tahes kaebusi Kauba kohta, tuleb kaebused esitada esimesel võimalusel Veebipoele elektronposti aadressil info@veronikailves.ee.

 2. Veebipoe kaudu Kauba ostmisele ning kõigile selle alusel loodud õiguslikele suhetele kohaldatakse Eesti õigust.

 3. Kui vaidlust ei ole võimalik lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtu Tallinna kohtumajas, Eesti Vabariigis.

 4. Tarbijal on õigus pöörduda kokkuleppe mittesaavutamisel vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseameti tarbijavaidluste komisjoni või Tarbijakaitseameti juures tegutseva Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskusesse asjakohase ODR-platvormi.

 5. Kõik autoriõigused veronikailves.ee Veebipoes esitatud teostele kuuluvad Veebipoele või on Veebipood selleks eelnevalt omandanud vastava õiguse.

Kontakt

Küsimuste korral palun võta meiega ühendust.

Tel: +372 5568 5679

bottom of page